Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő megnevezése:

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

Adatkezelő képviselője:

Csűrös Krisztián igazgató

Székhely:

4025 Debrecen Hatvan u. 8-10.

Postai cím:

4001 Debrecen Pf.: 57

Telefonszám:

+36 (52) 410-677

Elektronikus levélcím:

titkarsag(kukac)tivizig.hu

Adatvédelmi tisztviselő:

dr. Szilágyiné dr. Hajdu Ágnes (szilagyine.drhajduagnes(kukac)tivizig.hu)

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény értelmében ellátja a vizekkel és vízilétesítményekkel kapcsolatos állami feladatokat, ellátja a feladatellátáshoz szükséges ingatlanvagyon feletti vagyonkezelői feladatokat, mezőgazdasági vízszolgáltatást végez.

Feladatellátása során magánszemélyekkel szerződéses és szerződésen kívüli kapcsolatba kerül, mely során magánszemélyek személyes adatait szerzi meg. A személyes adatokat az érintett bocsájtja az igazgatóság rendelkezésére, melyeket az igazgatóság meghatározott célból kezel.

Adatkezelés célja

Az igazgatóság a rendelkezésre bocsátott adatokat az érintettel történő kapcsolattartás, számla kibocsátása, tartozás behajtása, jogszabályban előírt adatszolgáltatás során használja fel.

Adatkezelés jogalapja

Az igazgatóság állami alapfeladatok ellátására létrehozott központi költségvetési szerv. Az adatkezeléshez kapcsolódó feladatok végrehajtása jogszabályi kötelezettsége a szervezetnek.

Az adatkezelés (EU) 2016/679. sz. Rendelete (Általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (1) bek. a) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Az állami vagyon hasznosítása, mezőgazdasági vízszolgáltatás nyújtása esetén az igazgatóság a magánszemélyekkel szerződést köt.

Feladatellátásra vonatkozó főbb kapcsolódó jogszabályok

  1. a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
  2. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
  3. a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
  4. a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Kormányrendelet
  5. a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet
  1. a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Kormányrendelet

Személyes adatok tárolásának időtartama:

Az igazgatóság a személyes adatokat szerződéses jogviszony esetén öt évig kezeli a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 §-a által megállapított általános elévülési időre figyelemmel, kivételt képeznek ez alól azon esetek, amelyekkel összefüggésben bírósági, vagy más hatósági eljárás indult.

Nem szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódó adatok (pl.: panasz, közérdekű bejelentés kivizsgálása, közlekedési engedély) a kivizsgálás lezárását, hozzájárulás érvényességi idejének lejártát követően (kivéve újabb hozzájárulás kérése esetén) kerülnek törlésre.

Kérelemre az igazgatóság, amennyiben annak jogszabályban rögzített feltételei fennállnak, a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törli.

Érintett joga:

Az érintett kérelmezheti igazgatóságunktól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

Felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a hatóságnál, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése sérelmet szenved.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Elérhetősége: postacím: 1530 Budapest, Pf.:

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

telefon: +36 (1) 391-1400

e-mail: ugyfelszolgalat(kukac)naih.hu

Tájékoztatóban használt fogalmak:

1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

3. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

4. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Jelen tájékoztatóval kapcsolatban, vagy az adatvédelem szempontjából egyébként felmerülő kérdésekkel, továbbá az érintetti jogok gyakorlása kapcsán a fent jelzett elérhetőségeken fordulhat az igazgatósághoz.